วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร


           เมื่อ  23 มิ.ย. 59  คณะกรรมการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพร  ได้จัดประชุมคณะกรรมการขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากมีการประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 59 โดยมีพนักงาน ผศ.ช.พ. เข้าประชุมร่วม เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการ ในการจดทะเบียนสมาคม

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ  พื้นที่หนองใหญ่ ครั้งที่ ๒

              เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๙    ผศ.ช.พ. โดยนางสาวเกษร หวานนุ่น ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร และคณะพนักงน   ได้นำแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก และ สมาชิก อ.เมืองชุมพร อ.ท่าแซะ อ.ประทิว จ.ชุมพร และ อ.กระบุรี จ.ระนองจำนวน ๒๕ คน และพนักงาน รวม ๓๐ คนศึกกษาดูงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ อีกทั้ง้สริมสร้างจิตสำนึกในการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์ รวมถึงมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เครือข่ายที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่ายฯ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  อ.ปราณบุรี  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  อ.บางสะพานน้อย
         
                       เมื่อวันที่  ๑๕ -๑๖  มิ.ย. ๕๙  นายมะโน  พลวารินทร์  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์
ผศ.ช.พ.  ได้นำคณะพนักงาน จำนวน ๕ คน ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้การสงเคราะห์
ด้านค่ารักษาพยาบาล  ทำบัตร - เปลี่ยนบัตร และบริการด้านสินเชื่อด้านต่าง ๆ ให้แก่ทหารผ่านศึก
ในพื้นที่ อ.ปราณบุรี  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  อ.บางสะพานน้อย

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.หลังสวน และ อ.ละแม จ.ชุมพร

 
                   เมื่อ   7 มิ.ย. 2559   นางสุจิตรา ชาญสตบุตร หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ช.พ. 
พร้อมด้วย คณะพนักงาน เดินทางไปปฏิบัติงานออกหน่วยบริการให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้
กับทหารผ่านศึก  และครอบครัวทหารผ่านศึก ในเขตพื้นที่ อ. หลังสวน และ อ.ละแม จ.ชุมพร 
และคณะพนักงานได้เดินทางไปเยี่ยม พลทหาร ไพริน ทองรอด ทีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ทั้งนี้ได้จ่ายงินช่วยเหลือครั้งคราวเพื่อบรรเทาความเดือดเร้อน


วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ  หนองใหญ่ 1


        เมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๙   ผศ.ช.พ. โดยนางสาวกฤษณา  ศรีวณิช รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร และพนักงน  ได้นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกฯ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอประทิว อำเภอพะโต๊ะ  อำเภอหลังสวน  และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน ๒๕ คน   ดูงานตามโครงการพระราชดำริหนองใหญ่ เพื่อน้อมนำไปใช้เพิ่มคุณภาพชีวิ ต

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


       ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อ.กะเปอร์,อ.เมือง และ อ.กระบุรี  จ.ระนอง 

    
        
            เมื่อ ๑๑  ๑๒  พ.ค.๕๙  นางสาวพัชรา  ไพรภิมุข  หัวหน้างานสงเคราะห์  ผศ.ช.พ. นำคณะ รวม ๕ คน ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ให้การสงเคราะห์ด้านค่ารักษาพยาบาล ทำบัตร-เปลี่ยนบัตรทหารผ่านศึก
ด้านสินเชื่อฯ ในพื้นที่ อ.กะเปอร์,อ.เมือง และ อ.กระบุรี  จ.ระนอง เพื่อให้บริการทหารผ่านศึกในพื้นที่ห่างไกลสำนักงาน พร้อมเยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ และพิการและยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ